02 – Mozzarella Sticks

6 Mozzarella Sticks mit Soße